You can contact Yi-Sheng via

e-mail:
hello(at)yi-sheng.sg

facebook:
yisheng.hung

twitter:
Follow yi_sheng on Twitter